Istind Bestandsplanområde


 

Velkommen til Istind Bestandsplanområde

 
 
Startside
Bestandsplan
Avskytingsplan
Vedtekter
Kart
 
Jaktlagene:
Kjervelvlia
Grøtte
Berglund
Myre/Maukdal
Linker

 

 

 

 

Vedtekter for

Istind Bestandsplanområde.

 

1: Formål:

Jaktfeltene har inngått et gjensidig og forpliktende samarbeide innenfor rammene av hjorteviltforskriftene og driftsplanområdets vedtekter.

Herunder sørge for en human og forvaltningsmessig god utførelse av elgjakta innenfor eget område.

Istind Bestandsplanområde skal ikke gå inn og detaljstyre de ulike jaktfelten, og hvordan de organiserer sin jakt eller deling av jaktutbytte. Dette vil være opp til de ulike jaktfeltene å organisere, og ved eventuelle interne tvister vil det være opp til det enkelte jaktfelt å ordne opp i dette.

2: Organisering:

a)      Istind Bestandsplanområde består av Kjervelvlia, Grøtte, Berglund/Fossmo jaktfelt med innleide areal. Jaktfeltene har inngått et gjensidig og forpliktende samarbeid innenfor rammene av hjorteviltforskriftene og driftsplanområdets vedtekter.

3: Bestandsplanområdets ledelse:

a)      Årsmøtet er lagets høyeste organ.

b)      Bestandsplanområdets styre skal bestå av grunneiere fra de forskjellige jaktfeltene.
Det velges
to styrerepresentanter. Årsmøtet velger leder og nestleder. Styret velger selv kasserer, sekretær og andre tillitsvalgte det måtte være behov for. Leder velges for ett-1- år. Styremedlemmer velges for 2 år. Jaktledere på jaktfeltene har rett til å møte på årsmøte. De har talerett, men ikke stemmerett.

c)      Alle saker avgjøres med vanlig flertall av de frammøtte styremedlemmene.  Ved stemmelikehet har Styreleder dobbelstemme.

d)     Ved større saker, og saker som har spesiell betydning bør styret sende skriftlig saken til de forskjellige jaktfeltene for uttalelse. Dersom minst 1 av styremedlemmene krever det, skal en aktuell sak ut på høring i jaktfeltene. Styremedlemmene fra hvert enkelt jaktfelt skal sørge for å ta dette opp med sine grunneiere, og gi tilbakemelding til styret.

4: Styrets oppgaver:

a)      Føre protokoll ved styrmøter.

b)      Utarbeide forslag til ny bestandsplan.

c)      Stå for kommunikasjon med viltnemd/kommune.

d)     Betale fellingsavgift til viltnemd, og andre økonomiske fordringer.

e)      Sørge for å få samlet inn og levert kjever og lignende.

f)       Samle inn skjema for ”Sett elg”.

g)      Føre kontroll med avskytningsplan/bestandsplan i forhold til avholdt jakt.

h)      Når jaktperioden er slutt innkalles det til styremøte.

i)        Foreslå for årsmøtet eventuell årsavgift og størrelse.

j)        Saker som alltid må sendes ut på høring er endring av bestandsplan, vedtektsendringer og oppløsning av bestandsplanområdet.

k)      Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis to styrerepresentanter, et jaktfelt, eller minst 30 % av lagets medlemmer krever det.

l)        Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel. Saksliste skal følge innkalling. Og det kan bare fattes vedtak i saker som står sakslista

m)    Styret krever inn fellingsavgift ev. administrasjonsutgifter pr. tildelte dyr. Beløpets størrelse fastsettes etter behov. 

5: Avvikling av årsmøte:

a)      Årsmøte avholdes i løpet av mars hvert år. På årsmøtet velges leder og nestleder. Sekretær og kasserer velges når styret har første møte. Det velges 2 styremedlemmer fra hvert av de gamle jaktfeltene. (Kjervelvlia, Grøtte, Berglund/Fossmoen) for driftsplanområdet. Til sammen 6 styremedlemmer.

b)      Bare grunneiere har stemmerett på årsmøtet. En grunneier kan la seg representere med skriftlig fullmakt, eller etter årsmøtets godkjenning.

c)      Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de frammøtte.

d)     Det kan kreves skriftlig avstemming hvis en grunneier krever det.

e)      Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall blant de frammøtte. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Dersom samme sak kommer opp påfølgende årsmøtet, kreves det simpelt flertall

6: Styret skal:

a)      Legge fram for årsmøtet årsmelding, revidert regnskap, eventuell grunnlagsmateriale til ny bestandsplan, og budsjettforslag for inneværende år.

b)      Sende skriftlig innkalling om årsmøte med minst to ukers varsel der saksliste og saksdokumenter skal ligge ved innkallingen.

c)      Utføre oppgaver som årsmøtet ellers pålegger styret.

7: Årsmøte skal:

1.      Godkjenne innkalling og saksliste.

2.      Godkjenne fullmakter.

3.      Velge møteleder og sekretær

4.      Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder, eventuelt kan alle frammøtte skrive under.

5.      Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, budsjett og eventuell arbeidsplan.

6.      Behandle innkomne saker.

7.      Eventuelt fastsette dekning for styrets utgifter.

8.      Godkjenne medlemskontigent.

9.      Velge det antall styremedlemmer/varamedlemmer som står på valg.

10.  Velge leder og nestleder.

11.  Velge utsendinger til aktuelle møter.

12.  Velge revisorer.

13.  Velge valgnemd på 3 og leder av valgnemd. En på valg hvert år.

14.  Årsmøtet skal ikke behandle andre saker enn de som er kommet inn før fristens utløp. 

8: Utmelding:

a)      Utmelding av bestandplanområdet skal skje skriftlig senest 5. januar for årets jakt og etter flertallsvedtak i det aktuelle jaktfelt.

b)      Dersom et jaktfelt ønsker å melde seg ut av bestandsplanområdet vil dette jaktfeltet miste sin andel i eventuelle felles eiendeler og økonomisk beholdning.

c)      Ved grove brudd på felles reglement har årsmøtet myndighet til å utestenge et jaktfelt fra bestandsplanområdet.

9: Oppløsning av bestandsplanområde:

a)      Sak om oppløsning fremmes til styre etter flertallsbeslutning i det aktuelle jaktfelt.

b)      Oppløsningen kan kun skje mellom 2 to bestandsplanperioder (hvert 5 år).

c)      Før oppløsning kan skje må alle økonomiske og juridiske forpliktelser være oppgjort.

d)     Ved oppløsning skal eventuelle felles eiendeler deles likt mellom jaktfeltene.

10: Forholdet mellom jaktfeltene: 

a)      Det bør ikke skytes ku fra kalv.

b)      Jegerne på de forskjellige jaktfeltene må holde hverandre godt orientert om jaktas gang. Når et av jaktfeltene er ferdig med jakta, kan de andre jaktfeltene overta dette arealet eller deler av det etter nærmere avtale med jaktfeltet.

c)      Det er grunneierne på jaktfeltet som låner dette ut. Grunneierne på jaktfeltet som låner ut arealet sitt har anledning til å la jegerne være med på videre jakt hos jaktfeltet som låner areal dersom de ønsker det.

d)     Det må utvises stor forsiktighet ved jakt på annet jaktfelt, og det bør foregå i nært samarbeide med det gjeldende jaktfeltets jaktleder.

e)      Når det er løsnet skudd mot elg og elgen ikke finnes i umiddelbar nærhet, skal ettersøkshund tilkalles og nabofelt varsles umiddelbart

f)       Dersom et av jaktfeltene skyter feil dyr, kan dette ordnes internt i Bestandsplanområdet.

g)      Dersom flere jaktfelt ønsker å bytte til seg feilskutte dyr skal det foretas loddtrekning.

h)      Ved skadeskyting og elgen befinner seg på Bestandsplanområde tilfaller elgen 1. og 2. dag det jaktfeltet som har påskutt elgen. Deretter tilfaller elgen det jaktfeltet der elgen blir avlivet dersom de har tilsvarende dyr på kvota. Hvis ikke tilfaller dyret det jaktfeltet som først påskjøt dyret.

i)        Ved uenighet mellom 2 eller flere jaktfelt går saken til mekling. Hver av partene utnevner en representant hver, og Målselv kommune en representant. Representanten fra kommunen leder meklingen.

Avskytningsplanen skal følges, men ved feilskyting kan dyr overføres internt på jaktfeltet til kommende jaktår. Dyr kan ikke overføres fra en planperiode til en annen.